תקנון תנאי שימוש

האתר שכתובתו followers.co.il, הכולל את מפעיליו, בעליו ו/או מי מטעמם (להלן: "האתר"), פעילות האתר אשר מתפקדת כמתווכת, בלבד, בין הגולשים באתר ו/או המזמינים ו/או המבקרים (להלן: "גולשים" ו/או "המזמין" ו/או "הרוכשים"), לבין ספקים חיצוניים אשר מעניקים, תמורת תשלום (להלן: "ספקי לייקים"), שירות המופיע ומפורסם באתר, הכל על גבי הפרופיל של המזמין ובהתאם להזמנה, כפי שהפרופיל הוזן במערכת האתר באזור ההזמנה המיעוד באתר. יובהר כי ספקי הלייקים באתר אינם מטעם בעלי האתר ו/או מפעיליו. (ראה פרק הגדרות)

טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ו/או שימוש בשירותי האתר מכל סוג שהוא, חשוב שתבדוק באם מותר לך לפעול במערכת מבחינה חוקית ואילו דינים, חוקים ותקנות חלים עליך, לרבות בקשר עם תחום העיסוק שלך ו/או בנוגע לחוקיות של רכישת הלייקים בהתאם לתנאי השימוש של האתר ממנו אתה מנהל את הפרופיל שלך.

הבהרה- האתר משמש כפלטפורמה שמתווכת בין ספקי לייקים כאמור ובין פרופילים של גולשים ברשתות החברתיות שמצוינות בהזמנה שבוצעה באתר. האתר אינו נושא באחריות על איכות, טיב, משך הישארות הלייקים והשלכות פעילות האתר על כל צד שהוא לרבות צדדים שלישיים ובפרט על המזמין. על כן בעל האתר לא יישא באף אחריות מאף סוג לרבות נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא לרבות העלאת חומר פוגעני, הפרת זכויות יוצרים של צדדים שלישים, הכפשה ו/או פגיעה מכל סוג בשמו הטוב של אדם אחר ו/או של המזמין, ניצול לרעה של המערכת כגון פירסום ו/או צבירת לייקים שלא לפי תנאי השימוש של אותה רשת חברתית בפרופיל המזמין. במידה וקיימת סוגיה נקודתית עם ספק לייקים מסוים יתאפשר לכם לדווח עליו להנהלת האתר. ייעשה ע"י בעל האתר מאמץ לטפל בכל מקרה לגופו. אך אין בכך נשיאה ו/או הודעה באחריות מכל סוג שהוא כאמור.

תנאי השימוש באתר

1. הגדרות
1.1. "האתר"-אתר שכתובתו followers.co.il – אתר רשום בישראל אצל רשם שמות המתחם. לצורך תנאי השימוש כולל את מנהלי האתר, בעליו ומפעילו.
1.2. "גולשים ו/או מזמין ו/או מבקר ו/או רוכש –"משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע. שמשתתפים בפעילויות שבאתר ו/או מזמינים דרך האתר את השירות המוצע.
1.3. "ספקי לייקים"- ספקים חיצוניים שבעל האתר מתווך למזיני האתר, מבלי לשאת באחריות מכל סוגש הוא, אשר מייצרים לייקים ו/או נרשמים לעקוב לפרופילים של המזמינים באתר באופן פיקטיבי.
1.4. "מזמין"- גולש שביצע הזמנה באתר בתשלום.
1.5. "פרופיל"- כתובת, ("לינק") לפרופיל ו/או לתמונה ו/או לפוסט ברשת החברתית, אשר הוזנה במהלך תהליך ההזמנה על ידי המזמין וברצונו לצבור לייקים ו/או עוקבים.
1.6. "פעילות האתר" – תיווך, בלבד, בין ספקי לייקים למזמינים באתר.
1.7. "פעולות פיקטביות"- ספקי לייקים אשר מפעילים תוכנת קוד לצורך ביצוע עבודה על פרופיל.
1.8. "רשת האינטרנט"- הידוע לציבור כרשת שעובדת תחת פרוטוקול www- world wide web.
1.9. "רכישת לייקים" ו/או "פרופיל" ו/או "השירות" ו/או "המוצר"- פעולות בתשלום ולאחר אישור הזמנה, המוכרות בקרב הציבור ונקראות "לייק" ו/או "לעקוב", לחיצה על כפתור שגולשים ברשת האינטרנט לוחצים עליו מתבצע רישום לפרופיל חברתי מסוים מתחילים "לעקוב" אחר הפרופיל ו/או לחיצה על כפתור המכונה "לייק" בדף אינטרנט מסוים ו/או לחיצה על כפתור המכונה "לייק" שמתחת לתמונה או כפתור "לייק" השייך ל"פוסט" מסוים הכל ברשת חברתית שהאתר מציין בממשק שלו שהוא עובד עימה.

2. הסכמה לתנאי השימוש
2.1. בעצם ביצוע ההזמנה ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרות הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעות בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותי האתר ו/או באתר.

3. פעילות באתר
3.1. האתר מציע פלטפורמה אינטרנטית שמטרתה לתווך בין ספקים חיצוניים לצבירת לייקים ו/או עוקבים לפרופילים של המזמינים מהאתר ולפי הכתוב והמפורט ביתר תקנון זה.
3.2. יצויין כי הלייקים ו/או העוקבים ו/או כל שירות אחר שמוזמן לצורך עבודה על פרופיל מסוים הם פיקטייבים ולעיתים נעשים על ידי מכונה ולא על ידי אדם ובכל מקרה נעשים על ידי ספקי הלייקים ולא על ידי בעל האתר. המזמין מצהיר כי הוא מבין שפעולה זו יכול שמנוגדת לתנאי השימוש של הרשת החברתית בה הפרופיל של המזמין נמצא ויכול שאותה רשת חברתית דואגת להסיר פעולות פיקטיביות מסוג זה ויכול שמכל סיבה אחרת יוסרו פעולות שהתבצעו במסגרת ההזמנה על פרופיל שהזין המזמין. לבעל האתר לא תקום אחריות מאף סוג בעניין זה לרבות נזק מכל סוג ישיר ו/או עקיף כלפיי המזמין ו/או צדדים שלישיים.
3.3. באם יימחקו עוקבים בשל הסיבה שצוינה הנ"ל ובכלל, האתר לא יהיה אחראי בשום אופן בעניין כאמור.
3.4. לאתר תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. האתר רשאי להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ו/או לשנות כל תוכן המועלה לאתר ורשאי לשנות את מהירות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
3.5. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו על תנאיו.
3.6. משתמש האתר ו/או מזמין באתר מצהיר כי הוא מבין ויודע כי הפעולות על הפרופיל שלו עשויות להיות "לייקים" ו/או פעולות פיקטביות שלא על ידי משתמשים אמיתיים. לבעל האתר אין כל נשיאה באחריות בגין ההשלכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לצדי ג' ו/או למזמין עצמו. המזמין מצהיר כי לא יעשה שימוש לרעה בשירותי האתר, לרבות הצבת לינק לפרופיל לביצוע פעולות שאינו שלו. בנוסף, משתמש לא יעשה שימוש לרעה בשירותיי האתר תוך ניצול לרעה של המערכת לרבות הזמנת ביצוע עבודה על פרופילים שאינו שלו כאמור. בעל האתר ו/או מי שניתנה לו הרשאה לכך יתאפשר לו הזכות הבלעדית למנוע פעולות כאלו ושכמותם בכל דרך הניראת לו לנכון לרבות השהייה של הזמנות של משתמשים, חסימה מגישה לאתר ועוד. למשתמש לא תקום אף טענה בעניין ויישא בכל נזק שיגרום לצדדים שלישיים מפעילות המתוארת לעיל ובכלל.

4. טיב השירות
4.1. האתר אינו מתחייב למשך הזמן של הישארות הלייקים ו/או העוקבים ו/או השירות לאחר ביצוען, הרשת החברתית בה נעשים פעולות על הפרופיל רשאיות למחוק לייקים, פרופילים, תמונות ועוד.
4.2. מלוא השירות יינתן עד שבוע ימים (168 שעות) בהזמנה עד 10,000 לייקים או עוקבים. בהזמנה הגדולה מ- 10,000 מלוא השירות יושלם עד חודשיים ימי עבודה. יכול שהשירות יושלם טרם המועדים הנקובים לעיל (להלן: "מועדי השירות")
4.3. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת האתר ועל כן האתר לא יהיה אחראי לכל שיבוש ו/או לכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בהפעלת האתר וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות באתר, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש ו/או בעל העסק מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.
4.4. כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעל האתר אינו ממליץ ו/או מביע דעה ו/או עורך בדיקות רקע על ספקי הלייקים. בעל האתר אינו אחראי לטיב ו/או איכות השירותים הניתנים על ידי ספקי הלייקים שהאתר עובד עימם ו/או לגבי איכות, טיב ומשך ה"לייקים" ו/או העוקבים בפועל. עם זאת בעל האתר ייעשה ככל שניתן שהשירות שיינתן יהיה לשביעות רצון המשתמשים. יכול ויהיה פער בין כמות הלייקים הוספיים שהמזמין ייראה לבין כמות הלייקים בפועל שנוצרו במהלך השירות. הפער נובע, ככל הניראה, מהסרת לייקים בזמן שלייקים נוספים מוותספים במועד מאוחר יותר. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או לא תקום לו כל זכות בעניין.
5. הזמנה דרך האתר
5.1. פרטי העיסקה ותנאיה לרבות מחירם של השירותים יופיעו בדף השירות. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף השירות על תכניו לרבות המחיר בכל עת (להלן: "דף השירות").
5.2. בכדי להזמין שירות יש לבחור שירות בהתאם להוראות באתר כגון בחירת כמות הלייקים המועדפת והזנת לינק לפרופיל המקודם של המזמין ועוד הכל בהתאם להקשר של השירות ולפי אפשרויות הבחירה וההזנה שהאתר מציע בכל סוג שירות (להלן: "השירות").
5.3. בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה").
5.4. יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
5.5. במעמד ביצוע ההזמנה, האתר יבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור, האתר יודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף להימצאות השירות וזמינותו (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין השירות המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
5.6. השירותים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים".
5.7. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.

6. מדיניות החזרת שירותים
6.1. לאחר אישור ההזמנה לא תהיה אפשרות לביטול העיסקה ו/או להחזר כספי, אופי השירות הוא הפעלה והעברה בצורה אוטומטית על ידי ספקי לייקים והשירות מתחיל מרגע ההזמנה ולא ניתן להפסיק אותו כיוון שהוא נעשה באמצעות מכונה שלא בשליטת בעל האתר אלא על ידי ספקי לייקים ומכיוון שההזמנה מועברת מיידית להתחלת עבודה על ידי ספק הלייקים, האתר כאמור מהווה רק פלטורמת תיווך. חוק הגנת הצרכן ובפרט תקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה) לא חלות בשירות הניתן באתר זה. השירות נמסר לספק הלייקים לתחילת ביצוע העבודה מרגע אישור ההזמנה. מספר ההקלקות על הפרופילים המבוקשים יתבצעו על פי ההזמנה ואף לעיתים יותר, אך יכול שעד סיום ביצוע כל הפעולות על הפרופיל חלק מהפעולות הקודמות שבוצעו בפרופיל שבהזמנה לא יהיו תקפות יותר.

7. ביטול עיסקה ע"י בעל האתר
7.1. במצב בו ספק לייקם מסוים לא יכול לתת השירות, האתר יכול ויציע שירות חלופי ו/או החזר כספי. האתר לא יישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, יקום לאתר הזכות לבטל את העסקה.
7.2. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאי בעל האתר לבטל את עיסקת הרכישה ע"פ שיקול דעתו.
7.3. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, בעל האתר יהיה רשאי לבטל את העיסקה.
7.4. הודעה על ביטול הזמנה ו/או ביטול עיסקה תימסר למזמין ע"פ הפרטים שמילא.
7.5. באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, יהיה רשאי בעל האתר לבטל את העיסקה.

8. שירות לקוחות
8.1. במידה ויש צורך בתמיכה, בעל האתר יעמיד מייל שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. האתר יחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.

9. פרטי התקשרות של האתר
9.1. מייל: שיפורסם באתר
9.2. ניתן לפנות בכל שאלה, בקשה ונושא.

10. הסרת אחריות
10.1. בעל האתר אינו נותן השירות בעצמו אלא מתווך לספקי הלייקים ולא יישא באחריות מכל סוג בנוגע לטיב השירות שיינתן. לפנים משורת הדין, ינסה בעל האתר ויעשה מאמץ במידה ולמזמין כלשהו תהיה הערה ו/או טענה אך אינו מחויב להחזר כספי כלשהו.
10.2. בעל האתר אינו אחראי לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן האתר. בשום נסיבות, בעל האתר לא יהיה אחראי וכן לא יחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש על מידע שפורסם באתר ו/או שירות שניתן. השימוש בשירות היא באחריות המשתמש בלבד.
10.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על משתמשי האתר להקפיד על שימוש באתר בצורה חוקית, שאינם מפרי זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ומדוייקים בנכונותם. שאינם מפרים זכויות של צדדים שלישיים ו/או של משתמשים אחרים ו/או של בעלי עסקים. כמו כן על המשתמשים להמנע משימוש בצורה פוגענית, משמיצה, מכפישה ו/או שיש בה הוצאת דיבה כלפי האתר ובכלל. על המשתמשים נאסר לפרסם ו/או להזין כל תוכן שקרי, מטעה או מסולף לרבות קידום דרך שירות האתר תוכן לא חוקי ו/או פוגעני ו/או מפר זכויות צד שלישי.
10.4. מבלי לגרוע מן האמור, בעל האתר ו/או מי שניתנה לו הרשאה לכך שומר לעצמו את הזכות להפסיק פעילות של משתמש אשר פרסם תוכן פוגעני ו/או שקרי ו/או בלתי חוקי ו/או מפר זכויות יוצרים ו/או מסולף ו/או מפר תנאי הפעילות המפורסמים באתר ו/או מנצל לרעה את המערכת לרבות שימוש לא נאות במערכת ושלא בהתאם למדיניות האתר ו/או לפי תקנון זה. לבעל האתר כאמור תהיה ההחלטה האם לאפשר למשתמש להמשיך בשימוש האתר ושירותיו, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לבעל האתר ככל שיש ו/או מול המזמין, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר במקרה כזה.

11. מדיניות פרטיות
11.1. בעל האתר יעשה מאמץ סביר לשמור את האזורים האישיים שהוגדרו כך בממשק האתר לרבות את פרטי המשתמשים ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי מפעילי האתר ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר מכל מין וסוג שהוא. יודגש כי כל תוכן שפורסם ברבים באתר ו/או ברשתות החברתיות ו/או אשר הפך לציבורי לרבות העלאת תמונה ו/או טקסט במסגרת ממשק האתר. לא תחול חובת פרטיות בעניין תוכן זה אשר הינו ציבורי כאמור. יתרה מכך, לשיקול דעת בעל האתר להשתמש בפרטי הפרופילים הפומביים למטרות קד"מ של האתר.
11.2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי למעט אזורים אישיים ככל שיוגדרו באתר, כלל הדיונים, הדירוגים, התוכן המועלה, הערות, תגובות ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורת באתר הינם פומביים ואינם מהווים תקשורת פרטית (להלן: "המידע הפומבי" ו/או "פרסום ברבים ו/או "מידע ציבורי"). יובהר כי המידע הפומבי הינו נגיש לכל המשתמשים, מבקרי האתר, ברשתות החברתיות לפי סוג הפרסום. יודגש ויוצהר ע"י המזמין כי בעצם הרישום ו/או השימוש באתר לרבות ההזמנות של השירותים מספקי הלייקים המזמין הינו מסכים שיתאפשר ביצוע לייקים ו/או עוקבים לפרופיל שהוזן בהזמנה.
11.3. בעל האתר ו/או מי שניתנה לו הרשאה לכך רשאים לסרב לפרסם ו/או להעביר ו/או למחוק לאלתר כל תוכן לרבות לייק ו/או עוקבים. זאת בכל עת שיימצא כי המשתמש הפר תנאי שימוש אלה או שעשה מעשה ו/או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר ו/או במשתמשיו ו/או מכל סיבה אחרת וללא צורך בנימוק כלשהו.
11.4. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי האתר אוסף מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשי האתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
(Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר,מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.)
11.5. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי שירות שהוא מזמין באתר נעשה על אחריותו, ולמשתמש לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד האתר, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה לרבות בנושא משך זמן הישארות ה"לייק" ו/או בעניין איכות הלייק.
11.6. המשתמש מקנה לבעל האתר את זכות השימוש במידע הפומבי ו/או התוכן המועלה ו/או הודעות ו/או מידע אחר שיועלה ע"י המשתמש וזאת לצורך המטרות הבאות אך לא רק-קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת וללא הצורך ו/או החובה במתן קרדיט כאמור ו/או ללא קבלת אישור מהמשתמש. יובהר כבר בשלב זה כי הקניין הרוחני של התוכן המועלה יהיה שייך לבעל האתר.
11.7. האתר משתמש בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי באתר, ככל שידוע לבעל האתר הספק החיצוני מצפין את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. יתר המידע הדורש הצפנה נעשה גם לפי הוראות שבדין ולבעל האתר הזכות להשתמש בספקים חיצוניים לצורך השגת מטרה זו.
11.8. לבעל האתר יש את הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר ספקי הלייקים ו/או אחר מקבלי השירותים באתר ובשירות בכלל בכל עת, לבעל האתר הזכות להפסיק לעבוד עם ספק לייקים ו/או עם מזמין מסוים ולקבוע האם השימוש בשירות נעשה בהתאם לתנאי שימוש אלו ובהתאם לכלל מדיניות האתר, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יהיה זכאי, אך לא מחויב לנקוט בכל פעולה, אשר בעל האתר סבור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי הינו מפר את תנאי שימוש אלו ואת מדיניות האתר, וזאת ללא הנמקה.

12. זכויות הקניין של בעל האתר
12.1. כל הזכויות באתר לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הינן רכוש בעל האתר וקניינה הרוחני הבלעדי. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מבעל האתר. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
12.2. יודגש כי בעת ההזמנה מאשר המזמין כי ספקי הלייקים יפנו לפרופיל אותו הזין בהזמנה ויחלו פעולות של הקלקות על גבי כפתורי המעקב ו/או הלייק של אותו פרופיל. כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה בעניין איכות השירות, משך זמן ההשפעה של השירות על הפרופיל של המזמין.
12.3. המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שבעל האתר ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ככל שיש צורך תיעשה בקשה מפורשת בעניין ס' זה על גבי ממשק המשתמש של האתר.

13. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
13.1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
13.2. במידה והאתר יערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינו רשאי להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה פנה המשתמש לאתר ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
13.3. בעל האתר ממליץ למשתמשיו לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

14. כללי
14.1. בעל האתר אינו אחראי ואינו מתחייבת לגבי התוצאות ו/או ההשלכות של השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו וכן לא יישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, תועלתיות ויעילות התכנים אשר נכללים באתר ואו הפלט(ים) והשירות בכלל לרבות ביצוע הלייקים ו/או צבירת העוקבים, תוצאותיה, תנאיה ועוד.
14.2. בעל האתר לא יישא באחריות מכל סוג, בגין כל נזק שהוא, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר ושירותיו.
14.3. במקרה של סתירה בין ההגדרות לבין חלק אחר בתנאי שימוש אלו, תיגבר הפרשנות שמטיבה עם ההגדרות.
14.4. יודגש שוב, האתר משמש כמתווך בלבד בין המזמינים השונים באתר ולבין ספקי הלייקים והאתר אינו אחראי לאופן ההתקשרות, שביעות רצון הצדדים, ומחלוקות, ככל שתתגעלנה, בין המזמינים, לספקי הלייקים. ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בין הצדדים הנ"ל, לאתר לא תקום כל חבות כתוצאה מכך ו/או לא יתבצע החזר כספי.
14.5. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
14.6. כל זכות, סעד ו/או תרופה של בעל האתר על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של בעל האתר.
14.7. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
14.8. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי האתר לא יחשבו כויתור על זכויותיו על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותו של בעל האתר לממש את זכויותיו בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
14.9. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
14.10. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

דילוג לתוכן